< > > نقشه های ماهواره ای از خلیج فارس و تنگه هرمز - خلیج فارس همیشه فارس < > <>
خلیج فارس همیشه فارس

PERSIAN GULF FOR EVER