باغهاى دریایى ایران زمین در خلیج فارس

 

فراز و نشیب جزایر ایرانى خلیج فارس
باغهاى دریایى ایران زمین در خلیج فارس

دانلود کامل

خلیج فارس از دیرباز کانون توجهات کشورهاى منطقه و نیز جهان بوده است. به دلیل امکان دسترسی به کلیه سواحل و کشورهای حوزه خلیج فارس که این دریا فراهم مى کند همواره مورد توجه بوده است به طوری که مى توان خلیج فارس را محل انعکاس سیاست های بی نالمللى بدانیم. تاریخ پر نشیب و فراز خلیج فارس خودگویای این مطلب است. در این میان جزایر خلیج فارس همچون سربازان کشور عمل کرده و خود منافع کشور را حفظ و نگهبانی مى کنند. کشور جمهوری اسلامى ایران به عنوان پهناورترین کشور خلیج فارس مؤثرترین عامل تأثیر گذار بر جریانات منطقه بوده است و در این بین نقش جزایر بیش از پیش حائز اهمیت مى باشند. در مقاله ذیل فهرستی که سعی شده است تا تمامی جزایر را در برگیرد، تهیه شده است. امید است که چنین باشد.

ادامه در دانلود...

/ 0 نظر / 13 بازدید