ریشه نام گذاری دریای پارس

 ریشه نام گذاری دریای پارس

دانلود کامل پژوهش  

انگلیسی «Persian gulf»
فرانسه «golfe persique»
روسی «persidski zaliv»
ترکی «farsi kavfozi»
ژاپنی «perusha wan»،
یونانی «persicus sinus»
رومی «mare persicum»

 

نویسنده : محمد عجم

خلیج فارس در طول تاریخ با نام سرزمین ایران توصیف می شده است . آثار باستانی برجای مانده از شهرهای ساحلی خلیج فارس همانند بوشهر، خارک ، سیراف و بند طاهری حکایت از وجود یک تمدن 6000 ساله در سواحل خلیج فارس می کند.

آثار مکتوب و نوشتاری برجای مانده حدود کمتر از3000سال قدمت دارند بنابر این از بسیاری از مسایل و حوادث دوره تمدن ایلامیها ، مادها، آشوریها، دراویدیان و پیشدادیان و تاقبل از حکومت پارسها اطلاع دقیق و روشنی وجود ندارد و این دوره از زندگی ساکنان منطقه هنوز در پرده ای از ابهام وجود دارد. تنها در دوره امپراتوری قدرتمند و پهناور پارس است که خلیج فارس شهرت بین المللی می یابد.


نامهای سرزمین ایران
برابر اسناد تاریخی و شواهد ، قراین و فرهنگ شفاهی می توان گفت 4 نام برای کشور ایران و همچنین دریای جنوب ایران بکار رفته است:


1- کشورجم شید 2 - مملکت عجم 3- پارس ( فارس) 4- ایران اریان ایراک، عراق معرب شده ایراک ، ایلام .
اینکه کدام اسم قدیمی تر و حدود جغرافیایی هرکدام چه محدوده ای بوده است مورد اختلاف است از آنجا که در داستانهای کهن ایرانی که البته با ابهاماتی به نسلهای هزاره اول میلادی منتقل و بخشی از آن در بعضی کتب موجود است، جم که در اوستا، یم و در زبان پهلوی و کردی جمشید و جمشیر و جم و گاهی هجم بیان شده است از اولین پادشاهان و پیامبران ایرانی ثبت شده که بر اساس نوشته ها و داستانهای شفاهی و کتب خداینامه ها، اختراع لباس، نگارگری، کشف فلز، ساختن گرمابه، پزشکی و جشن نوروز را به او نسبت داده اند صفات این پادشاه شباهت زیادی به نوح در قران دارد و بعضی وی را با حضرت سلیمان یکی دانسته اند.

 در اوستا آمده است در زمان جم شید 300 سال مرگ و بیماری نبود اهورا مزدا از او خواست که پیامبرش در روی زمین باشد ولی او شهریاری را پذیرفت. در یکی از سالها سرما بشدت فزونی یافت او دژی بنام جم کرات ( ورجمکرت) ساخت و حیوانات را در آن جای داد در دوره او حیوانات فزونی یافتند. او جامی داشت که در آن تمام اسرار نهان را می دید نگاه کردن به گوی شیشه ای و اسرار گفتن از این دوره رایج شده است، سرانجام او ادعای خدایی کرد و گمرا شد پس ضحاک بر او چیره شد و به تعبیر فردوسی:

 
منی کرد آن شاه یزدان شناس           زیزدان بپیچید و شد ناسپاس

ادامه در دانلود...

/ 0 نظر / 9 بازدید